Spoločenstvo don Bosco

V našej farnosti pôsobí spoločenstvo „Don Bosco“ pod záštitou farského úradu a Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže od roku 1990. Venuje sa najmä deťom a mládeži. Pod jeho záštitou sa vyformovali dvaja kňazi (Miroslav Komorný, Eduard Pecha), jeden saleziánsky koadjútor (Igor Pecha) a dvaja katechéti (Daniela Komorná, Pavol Bolebruch). V súčasnosti sa formujú štyria animátori v Bratislavskej animátorskej škole. 

Spoločenstvo prešlo od svojho vzniku rozličnými fázami od prvotného nadšenia cez obdobie rozkvetu v podobe duchovných stretiek pre dospelých, detských stretiek s hrami a katechézou, zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti v Dome pokojnej staroby, organizáciou detských letných táborov, Jasličkových pobožností… až po obdobie postupnej stagnácie. Aj po viacerých snahách o znovu oživenie detských stretiek boli animátori nútení, vzhľadom na veľmi nízky záujem detí, tieto dočasne zrušiť. Keďže sa animátori aktívne nemôžu podieľať na formovaní detí, rozhodli sa využiť čas na vlastný duchovný rozvoj a stmelenie spoločenstva na pravidelných stretkách raz do týždňa. Naďalej sa však venujú deťom aspoň príležitostne – organizujú opekačky, každoročne tábor, púte do blízkeho Šaštína, Jasličkovú, Silvestrovskú zábavu, Akadémiu k don Boscovi, … V rámci prípravy na prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovania sa dočasne vytvorili aj malé formačné spoločenstvá. Aktívny sa zachoval detský spevokol, ktorý svojim repertoárom spestruje nedeľňajšie Bohoslužby. V súčasnosti sa naše snahy upierajú hlavne na zapojenie rodín do kresťanského diania vo farnosti prostredníctvom kňaza, aby deti a mládež znovu objavili, že Ježišov odkaz lásky je stále živý…