Farská charita

v našej farnosti

Farská charita je združenie veriacich, ktoré so súhlasom a pod vedením pána farára Andreja Fordinála, rozvíja praktizovanie príkazu lásky k blížnemu ako službu Cirkvi. Právne a ekonomicky podlieha farnosti, metodicky je usmerňovaná bratislavskou arcidiecéznou charitou.

Farská charita odvodzuje svoje poslanie od základného poslania Cirkvi v tomto svete: zvestovať všetkým ľuďom posolstvo spásy a sprostredkovať ho konkrétnou službou človeku v duchu Kristovej milosrdnej lásky.

Farské charity sa vo svojej činnosti riadia štatútom a metodickými pokynmi schválenými arcidiecéznym biskupom.

U nás vznikla koncom roku 2020 a v našej farnosti bude zastrešovať aktivity, ktoré sa tu už dlhšiu dobu vykonávali (napr. pravidelné humanitárne zbierky) a tiež aj rozvíjať nové aktivity. Svoju činnosť postupne plánuje rozširovať podľa aktuálnych potrieb a sociálnych problémov vo farnosti a tiež podľa schopností, zručností a vedomostí dobrovoľníckych pracovníkov, pracujúcich bez nároku na odmenu v prospech druhých.

Ak máte záujem prispieť – či už priamo darom, finančným príspevkom, svojou prácou ako dobrovoľník, prípadne svojimi návrhmi, kde a ako pomôcť – stačí nás kontaktovať:

  • tel: +421 951 027 519
  • FB messenger
  • email: farskacharitagbely@gmail.com
  • číslo účtu: mKonto – Farská charita Gbely
    IBAN: SK19 8360 5207 0042 0739 5490

Viac informácií nájdete na našom FB profile: https://www.facebook.com/farskacharitagbely/