Činnosti vo farnosti

spoločenstvá a činnosti v našej farnosti

V našej farnosti pôsobí spoločenstvo „Don Bosco“ pod záštitou farského úradu a Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže od roku 1990. Venuje sa najmä deťom a mládeži. Pod jeho záštitou sa vyformovali dvaja kňazi, jeden saleziánsky koadjútor a dvaja katechéti. V súčasnosti sa formujú štyria animátori v Bratislavskej animátorskej škole. Spoločenstvo prešlo od svojho vzniku rozličnými fázami od prvotného nadšenia cez obdobie rozkvetu v podobe duchovných stretiek pre dospelých, detských stretiek s hrami a katechézou, zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti v Dome pokojnej staroby, organizáciou detských letných táborov, Jasličkových pobožností… až po obdobie postupnej stagnácie.

Aj po viacerých snahách o znovu oživenie detských stretiek boli animátori nútení, vzhľadom na veľmi nízky záujem detí, tieto dočasne zrušiť. Keďže sa animátori aktívne nemôžu podieľať na formovaní detí, rozhodli sa využiť čas na vlastný duchovný rozvoj a stmelenie spoločenstva na pravidelných stretkách raz do týždňa. Naďalej sa však venujú deťom aspoň príležitostne – organizujú opekačky, každoročne tábor, púte do blízkeho Šaštína… V rámci prípravy na prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovania sa dočasne vytvorili aj malé formačné spoločenstvá.

Je náročné identifikovať dôvody nezáujmu detí a mládeže, ale prvotné nitky nás určite privedú do rodín. Chýbajúca podpora detí zo strany rodičov, lebo sami rodičia nie sú  praktizujúci kresťania, má vplyv na to, že hoci deti navštevujú hodiny náboženstva a majú záujem o predmet, absentuje u nich prepojenie vedomostí do praktického života viery.

Nemajú záujem o dianie vo farnosti, nezapájajú sa do aktivít farnosti, neprichádzajú do chrámu na svätú omšu. Bežne sa stáva, že napriek tomu, že dve tretiny z 500 školopovinných detí chodia na náboženstvo, na nedeľných bohoslužbách je ich okolo dvadsať. Stretávame sa aj s problémom, že ak sa záujem u detí prejaví, väčšinou ide o tú istú skupinu. Preto obnovenie kresťanských základov rodiny v Gbeloch je kľúčovou pre ďalší duchovný rozvoj farnosti.

V našej farnosti máte možnosť stretnúť aj kresťanov všetkých vekových kategórií, ktorí sa horlivo venujú službe Bohu v chráme. Pri bohoslužbách si farníci už ani neuvedomia, že nie je samozrejmosťou, že máme dvoch laických vysluhovateľov svätého prijímania, panie speváčky, spevácky zbor Laetícia či detský spevokol, miništrantov, lektorov, pána organistu, pána kostolníka, šikovné panie na výzdobu kostola… Veľkou výzvou pre týchto slúžiacich spolubratov a spolusestry je nadchnúť pre službu Bohu aj ďalších – najmä mladých. Nemenej dôležitým pilierom fungujúceho spoločenstva je modlitbová podpora. Pri modlitbe Svätého ruženca sú veriaci zjednotení vo Večeradle Panny Márie a od roku 2004 pôsobí aktívne vo farnosti tiež Ružencové bratstvo a Bratstvo Božského Srdca Ježišovho. Matky, ktoré cítia potrebu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti aj v spoločenstve, sa pravidelne zúčastňujú na Modlitbách matiek.

Neoddeliteľnou súčasťou farnosti je 112 obyvateľov sociálneho zariadenia pre starších a odkázaných občanov – Domu pokojnej staroby n.o. Gbely. Obyvatelia sa v rámci svojich fyzických možností a mentálnych schopností aktívne zapájajú do života Cirkvi. Denne sa spolu modlia, meditujú, počas prvých piatkov pristupujú k sviatosti zmierenia a prijímajú Eucharistiu, sledujú priame prenosy sv. omší z gbelského kostola. Príležitostne sú v zariadeniach slúžené sv. omše, na ktorých sa s radosťou zúčastňujú. Obyvatelia, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, navštevujú miestny kostol, ktorý je od sociálnych zariadení vzdialený cca 200 metrov. Keďže misie v našej farnosti budú prebiehať v období vrcholiaceho adventu, ktorý je obdobím očakávania a snahy, čo najlepšie sa pripraviť na Ježišov príchod, aj úmysel obyvateľov, za ktorý sa už začali modliť je, aby ich účasť na misiách čo najlepšie pripravila na ich osobné stretnutie s Ježišom, aby porozmýšľali, či kráčajú správnym smerom a poučení otcami redemptoristami, aby v sviatosti zmierenia komplexne prehodnotili svoj život  a boli pripravení predstúpiť pred Božiu tvár.